Skip to content

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร?

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร?

14 February 2020 zipmexteam Learn (th)


สินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี คือ เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีบล็อคเชน

โดยทั่วไป สินทรัพย์ต่างๆ สามารถซื้อ, ขาย, แลกเปลี่ยน หรือเก็บไว้ตามแต่ละบุคคล จะไม่มีใครเห็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากบุคคลนั้นๆ กับตัวกลางที่ทำธุรกรรม

แต่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของคริปโทเคอร์เรนซีนั้น จะมีความพิเศษตรงที่ว่า รายการต่างๆจะถูกบันทึกลงในระบบบล็อคเชน ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีตัวกลาง ทุกคนสามารถเห็นรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้