Skip to content
img-mobile-app@2x

เตรียมพบกับ Zipmex เร็ว ๆ นี้

สร้างโอกาสการลงทุนและผลตอบแทนให้คุณ

ตอนนี้ Zipmex ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอยู่ระหว่างการเริ่มขอประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล